آموزش تضمینی انگلیسی در سفر

دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
5.0
0 نظر
اﯾﻦ دوره در 11درس ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ" ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺘﻞ" و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره دارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻨﺶ آنﻫﺎ از 1ﺗﺎ 11را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از درس ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺼﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن( در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ دوره را از اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از درس ﯾﺎ ﻓﺼﻞ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آورده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
نویسنده
John Eastwood
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
165000 هزار تومان
132 هزار تومان
نسخه دیجیتال
40000 هزار تومان
32 هزار تومان
نام کتاب
آموزش تضمینی انگلیسی در سفر
نویسنده
John Eastwood
ISBN
978-622-6726-39-9
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
آموزش
زبان انگلیسی
درباره کتاب
اﯾﻦ دوره در 11درس ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ" ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺘﻞ" و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره دارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻨﺶ آنﻫﺎ از 1ﺗﺎ 11را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از درس ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺼﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن( در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ دوره را از اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از درس ﯾﺎ ﻓﺼﻞ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آورده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه