کتاب آموزش میکروکنترلر AVR به زبان ساده

دسته بندی : برق و الکترونیک
5.0
0 نظر
میکروکنترلر چیست؟ میکروکنترولر یک چیپ قابل برنامه ریزی الکترونیکی است که می تواند یک برنامه طراحی شده را دریافت و مطابق دستورات آن تعدادی سیگنال ورودی را دریافت، پردازش و سپس تعدادی سیگنال خروجی صادر و بواسطه آن چندین خروجی را راه اندازی و کنترل نماید.ورودی های یک میکروکنترلر می توانند انواع سنسورهای دما، فشار و ... و خروجی های میکروکنترلر نیز انواع موتور، چراغ ال ای دی و ... می باشند. ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻄﻌﺎً ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ دﺳﺘﻮرات را از واﺣﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را در ﺣﺎﻓﻈﻪRAM ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ داراي ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﮏ ﺗﺎپ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ C اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي avr را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. میکروکنترلرها کجا استفاده می شوند؟ با رشد و توسعه علم الکترونیک و تولید ادوات مختلف الکترونیکی شاهد هستیم که استفاده از انواع کنترلرهای قابل برنامه ریزی یا همان میکروکنترلر ها به سرعت در حال گسترش می باشند. این میکروکنترلرها در اکثر ادوات و تجهیزات روزمره که با آنها سروکار داریم مانند رادیو، تلویزیون، لپ تاپ، خودرو و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. انواع میکروکنترلرها میکروکنترلرها از انواع مختلفی برخوردار هستند و در بازار با برندهای مختلفی عرضه می گردند. میکروکنترلرهای AVR از انواع معروف و برندهای شناخته شده در بازار قطعات الکترونیک هستند که در این کتاب سعی شده آشنایی با آنها و نحوه برناه ریزی و استفاده از آنها تشریح گردد. میکروکنترلرهای AVR یکی از پرکاربردترین و منعطف ترین انواع میکروکنترلرهای موجود در بازار می باشند. کتاب آموزش میکروکنترلر AVR انتشارات نبض دانش در راستای ارائه کتاب های آموزشی و کاربردی در زمینه الکترونیک، اقدام به ترجمه کتاب آموزش میکروکنترلرهای AVR نوشته Elliot Williams نموده و در این وبسایت جهت بهره برداری مهندسین، دانشجویان و سایر علاقمندان قرار داده است. در کتاب آموزش میکروکنترلر AVR مطالب مختلف و متنوعی در ارتباط با آموزش، برنامه نویسی، ورودی ها، خروجی ها، مبدل های آنالوگ و دیجیتال، تایمرها و کانترها، مدولاسیون و سروو موتورها ارائه شده است. فصل های کتاب آموزش میکروکنترلر AVR فصل 1-معرفی میکروکنترلر فصل 2-برنامه نویسی AVR فصل 3-خروجی های دیجیتال فصل 4-بازی کردن با بیت ها فصل 5-ورودی دیجیتال فصل 6-مبدل آنالوگ به دیجیتال فصل 7-وقفه ها فصل 8-معرفی تایمرها و کانترها فصل 9-مدولاسیون عرض پالس فصل 10-راه اندازی سروو موتورها فصل 11-کار کردن با ال سی دی
نویسنده
Elliot Williams
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
195000 هزار تومان
156 هزار تومان
نسخه دیجیتال
65000 هزار تومان
52 هزار تومان
نام کتاب
کتاب آموزش میکروکنترلر AVR به زبان ساده
نویسنده
Elliot Williams
ISBN
978-600-8871-63-7
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
برق و الکترونیک
کامپیوتر
فنی و مهندسی
درباره کتاب
در ﻓﺼﻞ 1 ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭼﯿﭗﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ. اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي avr و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭼﯿﭗ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ 2 ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ال اي دي ﭼﺸﻤﮏزن را روي ﺑﺮد ﺧﻮد راهاﻧﺪازي ﮐﻨﯿﺪ. در ﻓﺼﻞ 3 ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ 4 ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻟﻮل دﺳﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ 5 اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل و ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ دﺳﮑﺘﺎپ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﻓﺼﻞ 6 اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎم و ﻃﻮل ﻧﺖﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد. در ﻓﺼﻞ 7 ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﺘﺎژ آﻧﺎﻟﻮگ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﻢ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ورودي دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ورودي دﯾﺠﯿﺘﺎل دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺪلﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﺻﻄﻠﺎح اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ADC ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﺳﺒﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ......
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه