استاد بازارها (ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي ﺑﺎ ﭘﺮاﯾ ﺲ اﮐﺸﻦ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت)

دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
5.0
0 نظر
کتاب “استاد بازارها” معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات، اثر تام ویلیامز، منبع اصلی تحلیل حجم و دامنە قیمت و گنجینه‌ای گرانبهاست که توسط آقای تام ویلیامز پایه‌گذار این روش نوشته شده است.
نویسنده
تام وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
145000 هزار تومان
116 هزار تومان
نسخه دیجیتال
50000 هزار تومان
40 هزار تومان
نام کتاب
استاد بازارها (ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي ﺑﺎ ﭘﺮاﯾ ﺲ اﮐﺸﻦ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت)
نویسنده
تام وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ISBN
978-622-7848-15-1
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
مالی
بازار های سرمایه
درباره کتاب
در ﻫﺮروز ﮐﺎري ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻬﺎم، ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎي ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ روي ﮐﺮهزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ داراي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﻌﻮدي ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﺮا ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎزار روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺪدي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ! زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﺎﻣﻼً ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي زﯾﺎدي ﻃﯽ 25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل، اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﯿﭻ اﯾﺪهاي در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد، اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از آنﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد، درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﻣﺰ و راز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎري ﻧﺪارﯾﺪ روﻧﺪﻫﺎي ﺻﻌﻮدي ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎي ﺷﻬﻮدي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻣﺮارﻣﻌﺎش ﺧﻮد را از ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان، اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﻋﻠﻞ و آﺛﺎر درزﻣﯿﻨﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ 90 درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان در ﺳﻤﺖ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﭽﻪ اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺼﺮي ﻣﻔﯿﺪﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ اي در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﺪ
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
کتاب های مرتبط
آموزش زبان انگلیسی
5.0
آموزش تخصصی الکترونیک خودرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ
موجود در نسخه :
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه