استودیو طراحی فشن

دسته بندی : هنر
5.0
0 نظر
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﻚ ﻛﻠﻲ ﺳﻮژهﻫﺎي مورد نظر ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر و ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎده، روان و ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت دﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اﻳﺪه آﻟﻲ از ﺳﺮ و ﺑﺪنﻫﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ژﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و اﻛﺴﺴﻮري ﻫﺎي ﻣﺪ روز را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ آﺳﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺘﺎب آورده ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اي در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، درواﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﺷﺮوع ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎري اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً آﻣﻮﺧﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﺷﻮار ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺧﺐ، آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ؟
نویسنده
Christopher Hart
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
165000 هزار تومان
132 هزار تومان
نسخه دیجیتال
50000 هزار تومان
40 هزار تومان
نام کتاب
استودیو طراحی فشن
نویسنده
Christopher Hart
ISBN
978-622-7848 -48-9
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
بزرگسالان
درباره کتاب
ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺪ و ﻓﻴﮕﻮرﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و از اﻧﺠﺎم آن ﻧﻴﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ! ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎﺷﻲ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ درﺧﺸﻴﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺒﺘﺪي ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺸﺘﺎق،ﻳﺎ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮاﺣﻲ و رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
کتاب های مرتبط
هنر
5.0
آموزش نقاشی طراحی چهره والتر تی ﻓﺎﺳﺘﺮ
موجود در نسخه :
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه