5.0
0 نظر
فنی و مهندسی
وحید محمدی
وحید محمدی
موجود در نسخه :
5.0
0 نظر
کامپیوتر
شان ﻓﺮدﻣﻦ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮواﻧﯽ
موجود در نسخه :
5.0
0 نظر
هنر
والتر تی ﻓﺎﺳﺘﺮ
ﻣﯿﻼ د ﺷﯿﺮواﻧﯽ
موجود در نسخه :
5.0
0 نظر
هنر
Christopher Hart
علیرضا نقی زاده
موجود در نسخه :