آموزش تصویری کاربرد EXCEL در حسابداری

دسته بندی : کامپیوتر
5.0
0 نظر
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم و ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري از ﺛﺒﺖ، ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ در اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ. در ﻣﯿﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي، ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺮماﻓﺰار Excel ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ )اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ( در ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﺠﻤﯿﻊ دادهﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار Excel ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزشﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر دارﻧﺪ، ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
نویسنده
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪي داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
265000 هزار تومان
212 هزار تومان
نسخه دیجیتال
50000 هزار تومان
40 هزار تومان
نام کتاب
آموزش تصویری کاربرد EXCEL در حسابداری
نویسنده
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪي داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ISBN
978-600-7703-66-3
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
مالی
کامپیوتر
فنی و مهندسی
درباره کتاب
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم و ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري از ﺛﺒﺖ، ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ در اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ. در ﻣﯿﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي، ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺮماﻓﺰار Excel ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ )اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ( در ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﺠﻤﯿﻊ دادهﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار Excel ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزشﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر دارﻧﺪ، ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
کتاب های مرتبط
کامپیوتر
5.0
آموزش ایلاستریتور به زبان ساده ﻣﺎرﯾﺎن سنتنر
موجود در نسخه :
کامپیوتر
5.0
آموزش تضمینی Office 2016 متیو کوتر
موجود در نسخه :
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه