آموزش تضمینی Office 2016

دسته بندی : کامپیوتر
5.0
0 نظر
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ 2016 آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮي ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در 2015 اﺳﺖ. در ﮐﻨﺎر ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي اورﺟﯿﯿﻨﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، ورد و اﮐﺴﻞ، ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺎً اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز 10 اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪش از اﺟﺮاي آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
نویسنده
متیو کوتر
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
195000 هزار تومان
156 هزار تومان
نسخه دیجیتال
30000 هزار تومان
24 هزار تومان
نام کتاب
آموزش تضمینی Office 2016
نویسنده
متیو کوتر
ISBN
978-622-7848-15-1
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
کامپیوتر
درباره کتاب
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ 2016 آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮي ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در 2015 اﺳﺖ. در ﮐﻨﺎر ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي اورﺟﯿﯿﻨﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، ورد و اﮐﺴﻞ، ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺎً اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز 10 اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪش از اﺟﺮاي آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
کتاب های مرتبط
کامپیوتر
5.0
آموزش ایلاستریتور به زبان ساده ﻣﺎرﯾﺎن سنتنر
موجود در نسخه :
کامپیوتر
5.0
آموزش تصویری کاربرد EXCEL در حسابداری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪي داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
موجود در نسخه :
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه