آموزش تضمینی و عملی ICDL

دسته بندی : کامپیوتر
5.0
0 نظر
آﻏﺎز ﻫﺰاره ي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻨﺎوري راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ. از اﯾﻦ رو در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ اي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. آﻣﻮﺧﺘﻦ راﯾﺎﻧﻪ و داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي، در واﻗﻊ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﻮاد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزﻣﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ICDL ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
نویسنده
ﻣﻄﻬﺮه ﻧﺨﻌﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
280000 هزار تومان
224 هزار تومان
نسخه دیجیتال
50000 هزار تومان
40 هزار تومان
نام کتاب
آموزش تضمینی و عملی ICDL
نویسنده
ﻣﻄﻬﺮه ﻧﺨﻌﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ISBN
978-600-8871-60-6
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
کامپیوتر
فنی و مهندسی
درباره کتاب
آﻏﺎز ﻫﺰاره ي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻨﺎوري راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ. از اﯾﻦ رو در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ اي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. آﻣﻮﺧﺘﻦ راﯾﺎﻧﻪ و داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي، در واﻗﻊ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﻮاد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزﻣﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ICDL ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
کتاب های مرتبط
کامپیوتر
5.0
آموزش ایلاستریتور به زبان ساده ﻣﺎرﯾﺎن سنتنر
موجود در نسخه :
کامپیوتر
5.0
آموزش تصویری کاربرد EXCEL در حسابداری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪي داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
موجود در نسخه :
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه