آموزش جامع و حرفه‌ای سئو 2022

دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
5.0
0 نظر
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد : در ﺑﺨﺶ اول ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺌﻮ ﻣﺪرن و ﺳﺌﻮ ﮐﻼهﺳﻔﯿﺪ" ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻗﻮي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ دو روش ﺑﺮون ﺻﻔﺤﻪ و درون ﺻﻔﺤﻪ" را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻼهﺳﻔﯿﺪ و روشﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻧﻘﺺ از آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
نویسنده
اندی وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
195000 هزار تومان
156 هزار تومان
نسخه دیجیتال
50000 هزار تومان
40 هزار تومان
نام کتاب
آموزش جامع و حرفه‌ای سئو 2022
نویسنده
اندی وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ISBN
978 -622-6726 -04-67
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
کامپیوتر
فنی و مهندسی
درباره کتاب
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد : در ﺑﺨﺶ اول ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺌﻮ ﻣﺪرن و ﺳﺌﻮ ﮐﻼهﺳﻔﯿﺪ" ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻗﻮي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ دو روش ﺑﺮون ﺻﻔﺤﻪ و درون ﺻﻔﺤﻪ" را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻼهﺳﻔﯿﺪ و روشﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻧﻘﺺ از آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه