آموزش مقدماتی برنامه نویسی هک پایتون

دسته بندی : کامپیوتر
5.0
0 نظر
ﺳﺎن ﺟﯿﺐ ﺳﯿﻦﻫﺎ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. او رﻣﺰﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب C# و.NET ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺂنﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در ﺳﺎل 2011 ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ اً ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آزاد او را ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺎﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، PHP و ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ”“White Hat Ethical Hacking ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﺘﺪي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﺎش زﯾﺎدي ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روش آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺎن ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ: ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮر ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﻐﺎت و ﻧﻤﺎدﻫﺎ آن را واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن. در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﺪيﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﺎﺗﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
نویسنده
ساﻧﺠﯿﺐ سینها
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
185000 هزار تومان
148 هزار تومان
نسخه دیجیتال
65000 هزار تومان
52 هزار تومان
نام کتاب
آموزش مقدماتی برنامه نویسی هک پایتون
نویسنده
ساﻧﺠﯿﺐ سینها
ISBN
978-600-8599-67-8
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
کامپیوتر
فنی و مهندسی
درباره کتاب
در این کتاب ابتدا به آموزش مقدماتی مباحث اصلی پایتون در هک پرداخته شده و سپس مباحث نفوذ مطرح شده است.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
کتاب های مرتبط
کامپیوتر
5.0
آموزش ایلاستریتور به زبان ساده ﻣﺎرﯾﺎن سنتنر
موجود در نسخه :
کامپیوتر
5.0
آموزش تصویری کاربرد EXCEL در حسابداری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪي داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
موجود در نسخه :
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه