پروژه‌های کاربردی با Arduino

دسته بندی : برق و الکترونیک
5.0
0 نظر
ﺑﺮدﻫﺎي آردوﺋﯿﻨﻮي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺮد ﺑﺮاي ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟! در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ. اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ آردوﺋﯿﻨﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﺮد را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد. آردوﺋﯿﻨﻮ ﯾﮏ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺳﺎده و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮدﻫﺎي آردوﺋﯿﻨﻮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﺎن، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻂ وروديﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را راهاﻧﺪازي و ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮاي آردوﺋﯿﻨﻮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. درواﻗﻊ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﮐﺎري را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد. ﻫﺮ آردوﺋﯿﻨﻮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﻧﺮماﻓﺰاري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري آن از ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺑﺮد آردوﺋﯿﻨﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاري آنﻫﻢ ﺑﺎ IDE ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺼﺐﺷﺪه و از آن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮ روي ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه روي ﺑﺮد آردوﺋﯿﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪا ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﺪارﻧﺪ 6
نویسنده
ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﻧﺒﺾ داﻧﺶ
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
195000 هزار تومان
156 هزار تومان
نسخه دیجیتال
50000 هزار تومان
40 هزار تومان
نام کتاب
پروژه‌های کاربردی با Arduino
نویسنده
ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﻧﺒﺾ داﻧﺶ
ISBN
978-600-8871-70-5
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
برق و الکترونیک
فنی و مهندسی
درباره کتاب
ﺑﺮدﻫﺎي آردوﺋﯿﻨﻮي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺮد ﺑﺮاي ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟! در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ. اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ آردوﺋﯿﻨﻮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﺮد را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد. آردوﺋﯿﻨﻮ ﯾﮏ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺳﺎده و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮدﻫﺎي آردوﺋﯿﻨﻮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﺎن، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻂ وروديﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را راهاﻧﺪازي و ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮاي آردوﺋﯿﻨﻮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. درواﻗﻊ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﮐﺎري را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد. ﻫﺮ آردوﺋﯿﻨﻮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﻧﺮماﻓﺰاري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري آن از ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺑﺮد آردوﺋﯿﻨﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاري آنﻫﻢ ﺑﺎ IDE ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺼﺐﺷﺪه و از آن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮ روي ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه روي ﺑﺮد آردوﺋﯿﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪا ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه